Prikbord

Nieuws & agenda

Even voorstellen!

Hallo allemaal!

 

Hoewel de meeste ouder(s)/ verzorger(s) mij wel kennen, wil ik me toch nog even kort voorstellen.

Mijn naam is Daniëlle Bollen-Wolfs.

Sinds een aantal weken ben ik werkzaam als onderwijsondersteuner gekoppeld aan groep 6.

Ik ben er iedere dag te vinden, uitgezonderd op vrijdag.  

Met heel veel plezier leer ik jullie kinderen al beter kennen en bied ik hen begeleiding/ ondersteuning waar nodig.

 

 

Verder ben ik natuurlijk ook bekend als de moeder van (oud) leerlingen; Sem, Fenne en Mace.

We zullen ons vast dit schooljaar nog wel tegenkomen!

 

Groetjes Juf Daniëlle 

                                                                                                                                       Juf Daniëlle

Even voorstellen!

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Graag stel ik mij even aan jullie voor!
Mijn naam is Angela Logister, jullie zullen mij dit schooljaar tegenkomen bij de groepen 3, 4 en 3/4 als onderwijsondersteuner. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik kijk er naar uit om jullie kinderen beter te leren kennen, om samen leuke en leerzame momenten te beleven.

Veel groetjes,

 

Juf Angela

 

Juf Angela

 

Schoolactie voor slachtoffers aardbeving
Voor iedereen die ons bericht op Facebook heeft gemist vorige maand
 
Schoolactie voor slachtoffers aardbeving
 
Woensdag 15 februari jl. verkochten leerlingen zelfgemaakte cake, cupcakes, sieraden en meer!
Deze schoolactie stond volledig in het teken van de aardbeving in Turkije en Syrië.
Het opgebrachte geld werd gestort op giro 555.
 
Het eindbedrag dat middels deze actie is opgehaald voor alle slachtoffers, bedraagt: €734,75
 
 
Impressie schoolactie voor slachtoffers aardbeving
Introduceren ergotherapeute Daphne van Dongen

Ik ben Daphne van Dongen en werk als zelfstandige ergotherapeut voor kinderen binnen Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg. Om gerichte zorg te kunnen bieden, kom ik als externe ergotherapeut op kindcentrum Aloysius om hier de juiste ondersteuning te geven bij gevarieerde hulpvragen van kinderen en leerkrachten.

Binnen mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat het kind centraal staat en dat er met alle betrokkenen in de omgeving gekeken wordt naar een passende invulling van de ergotherapeutische behandeling. Want wanneer iedereen samen werkt en hetzelfde doel voor ogen heeft, bereik je meer dan alleen.

Wie weet komen we elkaar snel een keertje tegen!

 

Aandachtsgebieden:

 

  • Fijne motoriek/schrijfvaardigheid
  • Aandacht en concentratie
  • Zelfredzaamheid
  • Plannen en organiseren
  • Sensorische informatieverwerking

                                                                           ”

Een prachtig inkijkje in onze school!

Verscholen achter de stadsgevel valt het misschien niet zo op...
Des te verrassender om te zien hoe mooi onze school ligt!

Een hele fijne leer-, speel- en werkomgeving voor onze leerlingen! 
Een prachtig inkijkje in onze school! Om trots op te zijn!

February 14Continue reading
Introduceren ergotherapeute Laura Fremal
February 10Continue reading
Nieuw: CITO Leerling in Beeld

Wist u dat...

 

CITO LOVS is overgegaan naar CITO Leerling in Beeld.

Alle scholen die werken met CITO gaan over naar dit nieuwe systeem. Ook onze school is dit schooljaar overgegaan naar Leerling in Beeld (LIB). Dit heeft verder geen grote gevolgen voor het toetsen op onze school.

 

Wat er verandert: 

1. Minder toetsen: we toetsen vanaf nu alleen nog op de basisvaardigheden: CITO Rekenen, begrijpend lezen, taal/spelling en technisch lezen

2. Entreetoetsen vervallen

3. Minder lange toetsen

4. CITO belooft minder talige toetsen, waardoor bij rekenen meer nadruk ligt op de rekenvaardigheid

5. Vanaf groep 5 digitale toetsafname

6. Het leerlingoverzicht is meer gericht op referentieniveau

7. * Meer adaptieve mogelijkheden met betrekking tot hulp- en (auditieve) ondersteuningsmiddelen indien noodzakelijk bij CITO LIB. Dit geldt niet voor CET (Centrale eindtoets)

 

* Ondersteuningsmiddelen worden door school ingezet indien school dit nodig acht. Ouders worden hierover door de leerkracht op de hoogte gesteld. Door het inzetten van een hulp- of ondersteuningsmiddel is het toetsresultaat niet meer 100% representatief in vergelijking met andere toetsresultaten. 

 

Wat hetzelfde blijft:

1. De toetsen zijn en blijven adaptief; de eerste toets start aanvankelijk op hetzelfde groepsniveau. Na het afnemen van het eerste deel geeft het systeem aan welk tweede deel vervolgd wordt op ditzelfde groepsniveau (er zijn twee verschillende versies). Dit doet CITO om succeservaring te vergroten. Dit heeft weinig tot geen invloed op het eindresultaat van de leerling.

2. De toetsresultaten zijn in doorgaande lijn en worden vanuit het vorige systeem overgenomen 

3. * Adaptief toetsen op een ander niveau dat afwijkt van het groepsniveau voor leerlingen met een afwijkend didactisch niveau op een bepaald vakgebied. CITO adviseert scholen om de toets zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het didactisch niveau van de leerling. Dit heeft positieve invloed op het resultaat met betrekking tot het behalen van het gewenste referentieniveau.

 

* Adaptief toetsen wordt door school individueel met ouders afgestemd in het geval dit nodig wordt geacht. 

 

 

 

informatieavond Kinderen en ingrijpende gebeurtenissen

Voor meer informatie of andere opvoed- of ondersteuningsvragen bezoekt u de website van CJG043:

 

Opvoedvragen? Kijk hier voor Online Advies - CJG043

December 12Continue reading
POH Jeugd

Praktijkondersteuner Jeugd 


Psychische en psychosociale problemen komen veel voor, ook bij kinderen en 
jeugdigen. Deze problemen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind 
en kunnen zich op veel verschillende manieren uiten, zoals door gedragsproblemen, 
emotionele problemen en/of lichamelijke problemen.


De praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) ondersteunt huisartsen in de geestelijke 
gezondheidszorg bij de zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met lichte 
tot matig complexe hulpvragen. Uw huisarts kan u (ouder, kind en jongere) 
doorsturen naar de POH Jeugd bij onder andere de volgende problemen:
•Zorgen over de ontwikkeling
•Moeilijkheden in de opvoeding 
•Prikkelbaarheid/boosheid 
•Angsten of somberheid 
•Dwangklachten 
•Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim) 
•Zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak (bijv. bedplassen) 
•Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak


Wat kunt U verwachten?


Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op 
met uw huisarts. Na een kort gesprek kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH 
Jeugd (dat gebeurt via verwijsbureau Tipp).


U krijgt bij de POH Jeugd dan een eerste intakegesprek. De POH Jeugd bespreekt 
met uw kind en/of met u hoe het met uw kind gaat. Vervolgens zal deze samen met u 
bekijken of er kortdurende begeleiding door de POH Jeugd geboden kan worden, of 
dat hulp vanuit een andere instantie meer passend is. De POH Jeugd zal in dat laatste geval samen met de huisarts voor een doorverwijzing zorgen. Aan de gesprekken met de POH Jeugd zijn voor u geen kosten verbonden.


Betrokken hulpverleners


Indien nodig en gewenst werken huisarts en POH Jeugd samen met andere 
zorgverleners, zoals een jeugdarts en jeugdverpleegkundigen, gespecialiseerde 
GGZ, scholen en wijkteams van gemeenten.
Zij hebben - alleen met uw toestemming - toegang tot de informatie die voor hun 
deel van de behandeling nodig is

Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences